kalkan
iletisim logo
nasuh logo
pegasus logo
feriha logo
闣er logo
hakkimizda
kamp
sporcu
haberler
foto
video
mer Ate
SPORCULARDA ZGVEN GEL襤襤M襤

Özgüven, kiinin herhangi bir eyi yapabileceine olan inançlar bütünüdür. Baka bir deyile özgüven: inançl覺, azimli ve kararl覺 olmakt覺r. Hepimizin bildii gibi, birçok sporcu müsabakadan önce veya sonra yapt覺覺 aç覺klamalarda maç覺 alacaklar覺na olan inanc覺 dile getirirler. Kazan覺lan maçlardan sonra ilk duyduumuz “bu maç覺 alaca覺ma olan inanc覺m tamd覺” olur. Maalesef, insanlar覺n üçte ikisi özgüven eksiklii yaamaktad覺r. Bundan dolay覺 bu kiilerin gerçek performans覺na ulamas覺 ve hayatta daha verimli olmas覺 mümkün deildir. Sporda baar覺l覺 olabilmek için fiziksel, tekniksel ve taktiksel becerilerin yan覺nda psikolojik becerilerde önemli rol oynamaktad覺r. Sporcular覺n performans覺n覺 olumlu veya olumsuz yönde etkileyen birçok faktör vard覺r. Özgüven bu faktörler içinde en önemli olanlardan bir tanesidir. Sporcu mücadele ederken ya özgüveni vard覺r ya da yoktur. Özgüveni düük olarak mücadele eden sporcunun performans覺 düer. Bunun yan覺nda özgüveni yüksek sporcu daha rahat mücadele eder bu da müsabaka motivasyonu ve konsantrasyonu art覺r覺r. Maça iyi konsantre ve motive olmu sporcu sonuca daha rahat ula覺r. O zaman özgüven baar覺ya ulamam覺zda anahtar rolü oynayan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Peki, o zaman özgüvenimizi olumlu yönde etkileyen faktörler nelerdir? Nas覺l bir zihinsel çal覺ma ile özgüvenimizi artt覺rabiliriz?

Gerek yurt d覺覺nda gerekse Türkiye’de sporcularla yapt覺覺m çal覺malar sonucunda özgüven geliimini olumlu yönde etkileyen faktörlerin ba覺nda olumlu düünce ve konumalar覺n geldiini gördüm. Eer sporcular müsabaka öncesi kendi yeteneklerine, güçlü yönlerine, kapasitelerine ve bunlar覺n kazanmas覺na yard覺m edeceine inan覺yorsa bu sporcular覺n özgüveninin yüksek olmas覺n覺 salam覺t覺r. Bunlar覺n aksine baz覺 sporcular birçok güçlü yönlerinin olmas覺na ramen daha çok zay覺f yönlerine, rakibinin s覺ralamadaki yerine, rakibin güçlü olduuna ve rakibini yenmenin veya geçmenin zor olduuna inan覺rlar. Bu da doal olarak sporcular覺n özgüvenini kaybetmesine sebep olur. Çünkü bu gibi olumsuz düünceler sporcular覺n kayg覺, stres ve korku seviyesinin artmas覺n覺 salar. Bir sporcu müsabakaya a覺r覺 ekilde kayg覺l覺, stresli ve korkmu bir ekilde ç覺karsa doal olarak konsantrasyonunu da kaybetmesi muhtemeldir. Bu da doal olarak performans覺 olumsuz yönde etkileyecektir. Henry Ford’un dedii gibi “Bir eyi yapabileceinizi düündüünüzde de yapamayaca覺n覺z覺 düündüünüzde de, hakl覺s覺n覺z”. Baar覺y覺 istemek ve istememek bizim elimizde olan bir unsurdur. Müsabakalardan önce ve sonra sporcularla yapt覺覺m bire bir ve grup toplant覺lar覺nda onlar覺n söyledii sözler kurduu cümleler ve vücut dili hep bana onlar覺n özgüven seviyeleri hakk覺nda bilgi vermitir. Daha çok rakibinin gücüne odaklanan, “umar覺m kazan覺r覺m” diyen sporcular覺n özgüvenlerinin düük olduunun fark覺na vard覺m. Bunun yan覺nda kendi gücüne ve yeteneklerine inanan sporcular覺n özgüvenlerinin daha yüksek olduunun fark覺na vard覺m. Müsabaka s覺ras覺nda ilk serviste hata yapan birçok sporcu “ya double fault yaparsam”diye düündüklerinde daha çok double fault yapt覺klar覺n覺 söylediler. Bunun en önemli sebepleri olaraktan olumsuz düünceler ve özgüven eksikliini iaret ettiler.

Özgüven geliimini olumlu yönde etkileyen faktörlerden biride vücut dilidir. Özgüveni yüksek sporcu sahada, kortta omuzlar覺 ve ba覺 dik durur bask覺 alt覺nda sonuna kadar iyi mücadele etmeye çal覺覺r. Mücadele s覺ras覺nda olumsuz konumalar, sinirlendiini belli eden davran覺lar (rakibine sert müdahaleler,raket atma, ç覺l覺k) sporcunun performans覺n覺 olumsuz yönde etkilerken kar覺 taraftaki sporcunun özgüveninin artmas覺na sebep olur. Çünkü kar覺 tarafa verilen mesaj udur “ çok iyi oynuyorsun ve beni zor durumlara sokuyorsun”. Bu mesaj覺 alan sporcu daha özgüvenli oynamaya balar ve rakibini beklediinden daha kolay bir ekilde yener. Sahada, kortta yaanan psikolojik savatan üstün ç覺kmak istiyorsan覺z yapman覺z gereken olumsuz koullarda duygular覺n覺z覺 kar覺 tarafa belli etmemenizdir. Siz duygular覺n覺z覺 yönlendirmelisiniz eer duygular覺n覺z sizi veya bakalar覺 sizin duygular覺n覺z覺 yönlendiriyorsa o zaman performans覺n覺z aa覺 düecektir. 3D (duygu, düünce ve davran覺) yönetimi doru yap覺ld覺覺nda kukusuz baar覺 kendiliinden gelecektir. 襤letiimde kar覺 tarafa mesaj覺 %55 Vücut dili, %38 ses tonu ve % 7 söylediimiz sözlerle veririz. Bir sporcu sessiz bir ekilde raketi atarsa rakibine %55 oran覺nda duygular覺n覺n olumsuz olduunun mesaj覺n覺 verir. Eer bunu ba覺rarak ve olumsuz sözler söyleyerek yaparsa rakibine %100 oran覺nda duygular覺n覺n olumsuz olduunun mesaj覺n覺 verir.

Özgüven geliimini olumlu yönde etkileyen faktörlerden biride hedef koymad覺r. Eer sporcular zay覺f yönlerini gelitirmek amac覺yla k覺sa, orta ve uzun süreli gerçekçi performans hedefleri koyup kendilerini gelitirdii sürece özgüvenleri artacakt覺r. Doru hedef koymak için belirli stratejileri takip etmemiz laz覺m. Hedefler gerçekçi olmal覺, hedeflere ulamak için harekete geçmeli ve iyi planlama yap覺lmal覺. Belirli aral覺klarla gelime olup olmad覺覺 deerlendirmelidir. Elit sporcular sporculuk hayatlar覺 boyunca devaml覺 eksik yönlerini özel antrenmanlarla gelitirmilerdir bu eksik yönler zihinsel, fiziksel, tekniksel ve taktiksel özelliklerdir. Sporcular direk sonuca odaklan覺rlar bu da yap覺lmas覺 gereken önemli unsurlar覺n gözden kaçmas覺n覺 salar. Sonuca ulamak isteyen sporcular önce performans hedefleri koyarak performanslar覺n覺 artt覺r覺rlarsa sonuç kendiliinden gelecektir. Performans覺n gelimesi için,sürecin etkili bir ekilde ilemesi laz覺m. Doru zihinsel ve fiziksel antrenman metodlar覺 sürecin etkili geçmesini salayacakt覺r.

Özgüven geliimini olumlu yönde etkileyen faktörlerden biride zihinde canland覺rmad覺r. Sporcular geçmiteki baar覺lar覺n覺, iyi performans gösterdii müsabakalar覺 zihninde canland覺rarak özgüvenlerini artt覺rabilirler. Maçlarda ve antrenmanlarda yap覺lan olumlu hareketler ve vurular zihinde tekrar canland覺r覺lmal覺d覺r. Çünkü beynimiz her eyi kaydetmektedir zihnimizi olumlu imgelerle ve düüncelerle doldurursak özgüvenimiz artacakt覺r. Zihinde canland覺rma yap覺l覺rken be duyu organ覺n覺n (görme, duyma, dokunma, tatma ve koklama) kat覺lmas覺 çok önemlidir. Mesela servis atarken sporcunun rakibini, topun dütüü yeri, raketini ve sahay覺 tüm detaylar覺yla görmesi, topa vururken ç覺kan sesi duymas覺, vücut hareketlerini, k覺vr覺lmalar覺 ve topu tutarken onu hissetmesi gerekir bunlar yap覺ld覺覺 zaman etkili bir zihinde canland覺rma yap覺labilir. Ayr覺ca sporcularla yapt覺覺m çal覺malarda birçok sporcu olumsuz ekilde zihinde canland覺rma yapt覺klar覺na rastlad覺m. Bu kesinlikle yanl覺t覺r. Yap覺lan yanl覺lar bile zihinde doru yap覺lmas覺 gereken ekilde canland覺r覺lmal覺d覺r. Birçok profesyonel tenisçi hatal覺 vurulardan sonra hareketi doru olmas覺 gereken ekilde düzelterek tekrarlad覺覺n覺 görürüz.

Özgüven geliimini olumlu yönde etkileyen faktörlerden biride fiziksel, tekniksel ve taktiksel haz覺rl覺kt覺r. Eer sporcular yukar覺daki özellikleri gelitirirlerse daha donan覺ml覺 olduklar覺n覺 hissedeceklerdir bu da özgüvenlerinin artmas覺n覺 salayacakt覺r. Bir çok sporcu kondisyon çal覺mas覺n覺 sevmez ama uzun süren ve çekimeli geçen maçlarda zihinsel faktörlerin yan覺nda fiziksel faktörlerde performans覺 olumlu yönde etkiler.

Sporcular duygu ve düüncelerini daha iyi analiz ederlerse doru tav覺rlarda bulunmalar覺 daha kolay olur. Duygu ve düüncelerinizden emin olmak istiyorsan覺z kendinize u sorular覺 sorun: Hata yap覺nca neler hissederim? Özgüvenimi hangi durumlarda kaybederim? Güçlü bir rakip kar覺s覺nda neler hissederim? Hangi vuru ve teknikleri yaparken korkar覺m? Hangi durumlarda karar vermekte zorlan覺r ve kendimi çaresiz hissederim? Konsantrasyonunu mu ne zaman kaybederim? Hata yap覺nca neler hissederim? Ne zaman ve hangi durumlarda kendimi yetersiz bulurum? Ne zaman a覺r覺 özgüvenli davran覺r覺m? Yanl覺l覺klar覺 nas覺l düzeltirim? Zorluklarla nas覺l mücadele ederim? Müsabaka s覺ras覺nda özgüvenimi devaml覺 koruyabiliyor muyum?

Bu sorulara içten ve doru bir ekilde cevap verdiimiz zaman özgüvenimizi olumsuz yönde etkileyen sebepleri ortaya ç覺kar覺r覺z bu da sorunun çözülmesini kolaylat覺r覺r.

AIRI ÖZGÜVEN
A覺r覺 özgüven düük özgüven gibi sporcular覺n performans覺n覺 olumsuz yönde etkiler. A覺r覺 özgüvenli sporcu rakibine sayg覺 duymaz ve onu küçümser bundan dolay覺 müsabakaya kendini iyi haz覺rlamaz. Bunlar覺n sonucunda maç motivasyonu ve konsantrasyonu düük olur. Bunun sonucunda sürprizlerle kar覺la覺rlar. Dünyada üst düzey elit birçok tenisçi, sporcu ve tak覺mlar kendilerinden çok daha zay覺f rakiplerine kar覺 yenilerek dünyay覺 a覺rtm覺lard覺r. Çal覺t覺覺m tüm sporculara en iyi performans覺n覺 kime kar覺 ve ne zaman gösterdiini sorar覺m. Bu soruyu sormam覺n sebebi müsabakadan önce ve müsabaka s覺ras覺nda psikolojik ve fizyolojik durumu hakk覺nda bilgi almakt覺r. Ne ilginçtir ki birçok tenisçi en iyi performanslar覺n覺 kendilerinden çok daha güçlü rakiplerine kar覺 gösterdiklerini söyledi. Bunun sebeplerine bakt覺覺m zaman maça son derece rahat ç覺kt覺klar覺n覺, kayg覺, korku gibi olumsuz duygulardan yoksun olduklar覺n覺 ve performansa odaklan覺p iyi konsantre olduklar覺n覺 söylediler. Çünkü kimse kendilerinden maç覺 kazanmas覺n覺 beklemiyordu bu yüzden özgüvenleri düük deildi. Müsabaka s覺ras覺nda baar覺l覺 performans göstermeye balad覺klar覺 andan itibaren özgüvenlerinin artt覺覺n覺 ve kendilerini ciddiye almayan rakiplerinin paniklediini ifade ettiler.

AKLINIZDA OLSUN
- SÖYLED襤KLER襤N襤ZE D襤KKAT ED襤N, DÜÜNCELERE DÖNÜÜR
- DÜÜNCELER襤N襤ZE D襤KKAT ED襤N, DUYGULARA DÖNÜÜR
- DUYGULARINIZA D襤KKAT ED襤N, DAVRANIA DÖNÜÜR
- DAVRANIINIZA D襤KKAT ED襤N, DEERLER襤N襤ZE DÖNÜÜR
- DEERLER襤N襤ZE D襤KKAT ED襤N, ALIKANLIKLARA DÖNÜÜR
- ALIKANLIKLARINIZA D襤KKAT ED襤N, KARAKTER襤N襤ZE DÖNÜÜR
- KARAKTER襤N襤ZE D襤KKAT ED襤N, KADER襤N襤ZE DÖNÜÜR.
"襤nsanolu inançlar覺n覺 deitirerek hayatlar覺n覺n ak覺覺n覺 deitirebilir.” WILLIAM JAMES
"Limiti koyan zihindir. Zihin bir eyi yapabileceini kestirebildii kadar baar覺l覺 olur. Yüzde yüz inand覺覺n sürece her eyi yapabilirsiniz." ARNOLD SCHWARZENGER

sponsor logo